டாலஸ் தமிழ் மன்றம்

Description:

Dallas Tamil Manram is a registered non-profit organization in Texas. Dallas Tamil Manram is a charitable, cultural, secular and non-religious organization run by volunteers.

It is serving Asian Indian families especially Tamil speaking families since 2015 in Dallas and its suburbs such as Frisco, Plano, Allen, Little Elm, Lewisville and Flower Mound,Mckinney, Murphy, Richardson, Addison, Carrollton, Coppell and Irving

டாலஸ் தமிழ் மன்றம் இணைய வானொலி

நிகழ்ச்சி நிரல்

திங்கள் முதல் வெள்ளி – காலை 7 முதல் 9 மணி வரை – வணக்கம் தமிழகம்
திங்கள் முதல் வெள்ளி – காலை 9 முதல் 10 மணி வரை – காலை செய்தி
திங்கள் முதல் வெள்ளி – காலை 10 முதல் 12 மணி வரை – இன்னிசை விருந்து
திங்கள் முதல் வெள்ளி – காலை 12 முதல் 1 மணி வரை – மதிய செய்தி
திங்கள் முதல் வெள்ளி – காலை 1 முதல் 3 மணி வரை – சிறப்பு பேச்சு
திங்கள் முதல் வெள்ளி – காலை 3 முதல் 6 மணி வரை – இன்னிசை விருந்து
திங்கள் முதல் வெள்ளி – காலை 6 முதல் 7 மணி வரை – மாலை செய்தி
திங்கள் முதல் வெள்ளி – காலை 7 முதல் 9 மணி வரை – மாவட்டவாரி செய்திகள்
திங்கள் முதல் வெள்ளி – காலை 9 முதல் 12 மணி வரை – இன்னிசை வவிருந்து

Screenshot

Web Site FM

FM Link Click her

dallastamil

Android:

FM:

dtmfm1dtmfm2dtmfm

 

en-play-badge

 

DTM APP

dtm4 dtm5 dtm dtm1 dtm2 dtm3

 

en-play-badge

 

iOS

Screen Shot 2016-05-18 at 8.01.04 pm Screen Shot 2016-05-20 at 11.36.08 pm Screen Shot 2016-05-18 at 7.57.53 pm Screen Shot 2016-05-18 at 8.00.47 pm

 

available-on-the-app-store-badge

 

DTM APP

screen322x572 screen322x572 (1) screen322x572 (2) screen322x572 (3)

available-on-the-app-store-badge

 

WebApp

dallasweblogin

dallasweb

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *